Adatvédelmi nyilatkozat

A EUROMEDIC-PHARMA Gyógyszernagykereskedelmi Zártkörűen Működő észvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-042887, székhely: 1051 Budapest, Dorottya u.
1.) http://www.egeszsegonline.hu honlapján ("honlap") történő  elhelyezett nyereményjátékon való részvétellel Ön hozzájárul adatainak az alábbiak szerinti kezeléséhez, gyűjtéséhez, feldolgozásához, tárolásához és felhasználásához ötéves időtartamra:

1. Kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a EUROMEDIC-PHARMA Zrt. gyűjtse, tárolja, továbbá a IMAGINE CREATIVE CONSULTING Reklám és Marketingkommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2145 Kerepes-Szilasliget, Sas utca 35.; cégjegyzékszám: 13-09-101520, a továbbiakban: Adatfeldolgozó) felhasználja és feldolgozza adatait (ld. erről részletesen az alábbi pontokat is). Ez különösen vonatkozik személyes adataira, valamint azokra az adatokra, amelyeket a honlapon vagy azon keresztül közöl.  Személyes adatai közé tartozik az Ön személyével kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, Önre, mint érintettre vonatkozó következtetés, elsősorban keresztneve és vezetékneve, e-mail címe.

2. A EUROMEDIC-PHARMA Zrt. az Ön adatait elsősorban a nyereményjáték eredményéről való értesítéshez jogosult felhasználni.

3. EUROMEDIC-PHARMA Zrt. jogosult továbbá adatait harmadik felek számára, különösen olyan együttműködő partnerei számára, akik a nyeremények szolgáltatásában közreműködnek.

4. Ezen kívül EUROMEDIC-PHARMA Zrt. jogosult adatai feldolgozására és felhasználására abból a célból, hogy Önnek reklámokat (beleértve az e-mailben küldött reklámot, pl. elektronikus hírleveleket) küldjön. Ezért kifejezetten hozzájárul az ilyen elektronikus reklám fogadásához. Tudomásul veszi, hogy az elektronikus reklámok fogadását adatainak begyűjtésekor megtagadhatja. A jelen pont szerinti hozzájárulását bármikor e-mailben is visszavonhatja az egeszsegonline@euromedic-hungary.com címre elküldve. Adatait reklám céljára harmadik feleknek nem adjuk tovább.

5. EUROMEDIC-PHARMA Zrt. jogosult adatait harmadik félnek továbbadni, ha azt törvény – különösen a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról továbbá a 2001. évi CVIII. az elektronikus kereskedelmi valamint információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló törvény – megengedi, és/vagy azt bűncselekmények elhárítása és/vagy bűnüldözés céljából kérik.

6. A hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően Ön jogosult a személyes adatai kezeléséről tájékoztatást, személyes adatai helyesbítését, zárolását, törlését kérni. Kérelmére EUROMEDIC-PHARMA Zrt. tájékoztatja általa kezelt, illetve az általa megbízott Adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az Ön személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A EUROMEDIC-PHARMA Zrt. köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az Ön erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

7. A honlapon található információk kizárólag tájékoztató jellegűek. Előfordulhat, hogy a honlapon található információk késedelmesek, hiányosak vagy pontatlanok. Ennek megfelelően az itt feltüntetett információk nem tekinthetők úgy, hogy azok szerzői és közzétevői azoknak a honlapon történő feltüntetésével gyógyszerészeti tanácsadást vagy szolgáltatást nyújtanak. Ezért a feltüntetett információk nem helyettesíthetnek egy gyógyszerészeti szakemberrel folytatott konzultációt. Mielőtt döntést hoz, vagy egy adott lépést megtesz, minden esetben forduljon tanácsért a EUROMEDIC-PHARMA Zrt. egy szakértőjéhez.

8. Mindent megtettünk annak biztosítása érdekében, hogy a honlapon található valamennyi információt megbízható forrásból szerezzük be, ennek ellenére a EUROMEDIC-PHARMA Zr. nem felel azok hibáiért és hiányosságaiért, illetve az azok felhasználásából eredő következményekért. A honlapon található valamennyi információ felhasználása a látogató felelősségére történik és azok teljességét, pontosságát, időszerűségét valamint az azok felhasználásából eredő eredményeket a nem garantálja, továbbá azokért nem vállal sem kifejezett, sem hallgatólagos szavatosságot, beleértve többek között a teljesítésre, a piacképességre és a valamilyen konkrét célra való felhasználhatóságra vonatkozó szavatosságot is.

9. A EUROMEDIC-PHARMA Zrt. nem tartozik felelősséggel Önnek vagy bárki másnak olyan döntésékért vagy lépésekért, melyet az ezen a honlapon található információk alapján hoztak vagy tettek, továbbá semmilyen járulékos, különleges vagy hasonló kárért sem, még akkor sem, ha a kár felmerülésének lehetőségére a honlapon figyelmeztetés található.

10. A szerzői jogról és az egyéb szellemi tulajdonról szóló rendelkezéseket valamennyi látogató automatikusan magára nézve kötelezőnek fogadja el.

11. Jelen honlapra feltett információk és a kapcsolódó képek a EUROMEDIC-PHARMA Zrt. tulajdonában vannak és maradnak, és azokat a szerzői jogokra, a védjegyekre és az egyéb szellemi tulajdonjogokra vonatkozó törvények védik. A képeket személyes, nem kereskedelmi jellegű felhasználás céljából Ön szabadon kinyomtathatja. Más módon azonban nem jogosult lemásolni, menteni, módosítani, reprodukálni vagy újra publikálni az ajánlatokat, képeket kivéve, ha arra írásos engedélyt adtunk. Külön írásos engedélyünk nélkül semmilyen módon (sem e-mailben, sem egyéb elektronikus úton) nem terjesztheti, és nem közvetítheti ezeket a képeket, információkat.

12. A honlap tartalmának szerzői joga EUROMEDIC-PHARMA Zrt.-t illeti meg.
A honlap tartalmáról kizárólag magáncélú felhasználásra egy nyomtatott példány készíthető, azonban annak bármilyen további jellegű felhasználása szigorúan tilos.
A honlapon szereplő védjegyek, logók és egyéb emblémák szintén jogi védelmet élveznek, azok bármilyen tartalmú és hatályú felhasználása - egyéb engedélyek nélkül - szigorúan tilos.
A honlapon szereplő termékek a EUROMEDIC-PHARMA Zrt. szellemi tulajdonát képezik, a termékek, illetve az ajánlatok, koncepciók, ötletek, témák, kedvezmények másolása szigorúan tilos! 
A szerzői jogra illetve a szellemi tulajdonra vonatkozó rendelkezések megsértése büntetőjogi és polgári jogi jogkövetkezményeket, illetve kártérítési kötelezettséget von maga után.